Duomenų apsauga: atsiliepimai ir užklausos

Šios Internetinės Atsiliepimų formos tikslas – suteikti galimybę Konekesko klientams, partneriams ir kitoms šalims pateikti užklausą ar grįžtamąjį ryšį. Atsiliepimų formoje pateikta kontaktinė informacija bus išsaugota, siekiant suformuluoti ir pateikti atsakymą, arba susisiekti su užklausą pateikusiu asmeniu.

1. Klientų duomenų Registro saugotojas
„Konekesko Oy”, Vanha Porvoontie 245, PL 145, 01301 Vantaa, Suomija.

2. Asmenys, atsakingi už klientų duomenų tvarkymą
UAB „Konekesko Lietuva”
Adresas: Molėtų g. 13, LT-14262 Didžiosios Riešės k. Vilniaus r. sav
El.paštas: info@kesko.lt

3. Registro pavadinimas
Konekesko/Atsiliepimai

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Atsiliepimų forma suteikia galimybę pateikti įmonei UAB „Konekesko Lietuva“ savo nuomonę ir grįžtamąjį ryšį. Formoje prašoma suvesti kontaktinius duomenis, siekiant suformuluoti ir anonimiškai pateikti atsakymą suinteresuotai šaliai.
Remiantis gauta atsiliepimų forma, Registro tvarkytojas sieks pats arba kito Kesko korporacijos padalinio pagalba, surasti tinkamą būdą ir formą atsakymui suteikti arba informacijai perduoti.
Atsiliepimų formoje pateikta informacija bus saugoma tris mėnesius nuo jos gavimo datos ir po to sunaikinama. Jeigu atsiliepimo suformulavimas pareikalaus papildomos informacijos ir susisiekimo su suinteresuota šalimi, trijų mėnesių periodas bus skaičiuojamas nuo paskutinio kontakto datos.
Jeigu atsiliepimų formoje pateikta informacija, Registro tvarkytojo nuomone, nereikalaus atsakymo, joje pateikta informacija bus saugoma registre vieną mėnesį nuo jos pateikimo datos ir po to sunaikinama.

5. Registro informacijos turinys
Registre bus saugoma ši Atsiliepimų formos pagalba gauta informacija: siuntėjo vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis paštas ir suteiktas atsakymas.

6. Gaunamų duomenų šaltiniai
Asmeniniai duomenys gaunami iš Atsiliepimų formos siuntėjo.

7. Duomenų išdavimas pagal įstatymą ir duomenų perdavimas ES arba už Europos ekonominės erdvės ribų
Siekiant individualiai atsakyti į užklausą, formoje pateikti kontaktiniai duomenys gali būti perduodami tik Konekesko padaliniui arba partneriui.
Asmeniniai kontaktiniai duomenys gali būti perduoti pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymą į ES šalis arba už Europos ekonominės erdvės ribų.

8. Duomenų apsaugos principai
Elektroniniu būdu gauta atsiliepimų forma, poreikiui esant, gali būti išspausdinta, ir po to sunaikinama.
Duomenų (elektroninių laiškų, formų), gautų ir saugomų elektroniniu būdų, tvarkymo teisės (skaityti, siųsti, naikinti) yra suteiktos ir apribotos konkretiems Konekesko grupės darbuotojams.
Bet kokia Atsiliepimų forma gauta informacija bus perduodama tik su klausimu susijusiai šaliai, siekiant reaguoti ir patiekti atsakymą.

9. Teisės tikrinti duomenis:
Visi Svetainės vartotojai turi teisę sužinoti, kokie jų asmeniniai duomenys yra registruoti Registre, taip pat turi teisę prašyti pataisyti netikslią informaciją bei imtis kitų asmens duomenų apsaugos priemonių pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymus. Iškilus poreikiui, prašome siųsti raštišką prašymą, susijusį su duomenų patikrinimu ir pataisymu, Registro tvarkytojui (žr. punktas Nr. 2) arba su vartotoju galima sudaryti išankstinį rašytinį susitarimą dėl duomenų patikrinimo Registro tvarkytojo patalpose.